PC Win Booster Free 8.8.7.465

PC Win Booster Free 8.8.7.465

Sorentio Systems Ltd. – 19,4MB – Freeware – Windows
Editor's Choice Award 5 Stars User Rating
PC Win Booster Free is a free system utility designed to help you keep your PC clean by removing any unnecessary folders and files. Usually, these unnecessary, or junk files appear as a result of program's incomplete uninstalls, Temporary Internet Files, Recycle Bin Files and Unused Empty Folder. PC Win Booster Free, with its intuitive and easy to use interface, helps you quickly wipe out all the junk files. Using the program is indeed easy. It also works fast when both scanning for files and removing files. PC Win Booster Free also finds duplicate files like identical pictures, documents and any other files. It compares files not only by names, but by their content! PC Win Booster Free helps users to uninstall software and remove unwanted or corrupted programs installed on computer. Even if user has some problems uninstalling and cannot uninstall them from "Windows Add or Remove Programs" control panel applet.

Otherwise, you can change PC Win Booster Free design as you wish! There are 11 beautiful skins! Also, you will make your Windows clean with only 2 button click - very simply interface.

PC Win Booster Free allows you to clean common system and app junk files, remove shortcuts that refer to invalid locations, empty Recycle Bin instantly, and remove unused empty folders.

PC Win Booster Free is compatible with office-, graphics-, anti-virus- and other software installed on your PC.

Tổng quan

PC Win Booster Free là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Sorentio Systems Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PC Win Booster Free là 9.6.7.715, phát hành vào ngày 08/02/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012.

PC Win Booster Free đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 19,4MB.

Người sử dụng của PC Win Booster Free đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PC Win Booster Free!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có PC Win Booster Free cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản